دكتر حميد پدرام

دارای بورد تخصصی ارتوپدی و متخصص طب ورزشی. جراحی آرتروسکوپی و تروماهای ورزشی از آلمان و فرانسه.