دكتر شهرام شیروانی

ارتوپد، فوق تخصص جراحی استخوان و مفاصل، طب ورزشی، آرترو پلاستی و آرتروسکوپی زانو لگن و شانه