دکتر حسین بهداد

ارتوپد، Registrar دانشگاه بیرمنگام انگلستان در رشته جراحی زانو و آرتروسکوپی و عضو انجمن جراحان زانو وآرتروسکپی امریکا