شکستگی های کشکک

دكتر عادل ابراهيم پور- متخصص ارتوپدي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

کشکک مانند یک محافظ برای زانو عمل می کند بنابراین به راحتی می شکند. برای مثال افتادن مستقیم روی زانو یک علت شایع شکستگی های کشکک می باشد. این شکستگی ها موجب آسیب های جدی شده و اغلب نیازمند جراحی برای بهبودی می باشند. آناتومی کشکک استخوان کوچکی است که در جلوی زانو قرار می گیرد(جایی که استخوان ران وساق به هم می رسند).از زانو محافظت می کند وعضلات را از ران به ساق در جلوی زانو متصل می کند. انتهای ران و سطح زیرین کشکک از غضروف تشکیل شده است.

Picture1

آمار 1%کل شکستگی های استخوان است.در سنین 20 تا 50 سال شایع ترمی باشد .مردان 2برابر زنان دچار شکستگی کشکک می شوند. انواع شکستگی شکستگی های کشکک بسیارمتنوع هستند.ازیک ترک ساده تا تکه تکه شدن کشکک می توانند باشند. شکستگی های کشکک در قسمتهای فوقانی, میانی وتحتانی استخوان و یابیش از یک قسمت می توانند رخ دهند. شکستگی پایدار این نوع ازشکستگی بدون جابجایی می باشد.انتها قطعات بطور صحیح کنارهم هستند.به طورمعمول در این نوع ازشکستگی استخوان در طول بهبودی درجای خود می ماند.

patella-fracture-2شکستگی با جابجایی

دراین نوع ازشکستگی انتهای قطعات بطور صحیح کنار هم نیستند. این نوع اغلب نیازمند جراحی می باشد .

patella-fracture-xray

شکستگی خردشده

این نوع ازشکستگی بسیارناپایداراست.استخوان به سه قطعه یا بیشترمي شكند.

patella-fracture-1شکستگی باز

در این نوع ازشکستگی پوست پاره می شود و استخوان با بیرون ارتباط پیدا می کند.این اسیب اغلب با صدمات شدید عضلات، رباطها وتاندونها همراه می باشد.در این نوع ازشکستگی عوارض بیشتر می باشدو زمان بیشتری برای بهبودی لازم می باشد.

نحوه ایجاد

ضربه مستقیم به استخوان ناشی از سقوط یا تصادف موتور سوارشایع ترین نحوه ایجاد می باشد. ضربه غیرمستقیم به استخوان ناشی از انقباض عضلات ران می تواند باعث شکستگی شود.

علایم

علایم عمده شامل درد وتورم جلوی زانو می باشد. علایم اضافی شامل کبودی ,ناتوانی در راه رفتن وناتوانی در صاف کردن زانو می باشد.

معاینات پزشک

پزشک بعد ازبررسی علایم و سابقه پزشکی؛ زانوشما را معاینه می کند.لبه های شکستگی به ویژَه در موارد جابجایی از روی پوست قابل لمس است.تجمع خون در زانو ناشی از لبه های شکستگی می باشد.

تصویر برداری

شایع ترین روش بررسی استخوان و شکستگی ها می باشد. بطورنادریک شخص با استخوان اضافی در کشکک که با آن رشد نمی کند متولد می شود.این حالت کشکک دو تکه نامیده می شود و ممکن است با شکستگی اشتباه شود. تصویربرداری برای تشخصیص کمک کننده است.بسیاری از افراد دارای کشکک دو تکه در هر دو زانو می باشند بنابراین پزشک ممکن است برای افتراق از شکستگی از زانو مقابل نیز تصویر برداری کند .

درمان

درمان غیر جراحی

اگرقطعات شکستگی بدون جا بجایی بود ممکن است شما به جراحی نیاز نداشته باشید.اتل یا گچ برای نگه داشتن زانو به شکل مستقیم اغلب کافی است.نحوه وزن گذاشتن روی اندام آسیب دیده با نظر پزشک معالج خواهد بود. بهبودی شکستگی 6تا 8 هفته و شاید بیشتر طول می کشد.طی این مدت از عصااستفاده کنید.

درمان جراحی

اگرقطعات شکستگی با جابجایی باشد ممکن است شما به جراحی نیازداشته باشید.قطعات شکستگی اگر با فاصله باشداحتمال بهبودی بسیار کم است.

زمان جراحی

اگر پوست پاره نشده باشد پزشک شما ممکن است تا بهبودی خراشیدگی جراحی را به تاخیر بیاندازد.البته اگر شکستگی بازباشد جراحی فوری دراولین فرصت توصیه می شود .

روشهای جراحی

روشهای جراحی بسته به نوع شکستگی متفاوت است.پزشک شما در موردروشهای جراحی وعوارض احتمالی قبل از جراحی با شما صحبت می کند.

شکستگی عرضی

شکستگی عرضی میانی کشکک با پین,سیم وپیچ اکثراً به شکل 8 انگلیسی(8) پایدار می شود.در بسیاری از افراد پس از یک یا دو سال موارد فوق به خارج سازی نیازدارند. از این روش نمی توان برای پایدار کردن قطعات کوچک انتهای کشکک استفاده کرد.

patella-fracture-3

شکستگی خرد شده

اگر قطعات قابل باز سازی باشدبا پین, سیم وپیچ پایدار می شوند. اگر قطعات قابل باز سازی نباشد قطعات خارج می شوند.در موارد بسیار نادرکه کشکک دچار خردشدگی شدید می شود ممکن است نیازبه خارج کردن کل کشکک باشد.

بهبودی

زمان لازم برای بهبودی بسته به شدت آسیب ونحوه درمان متفاوت است.بهترین زمان برای راه رفتن ,برگشت به کاروسایرموارد توسط پزشک وبیمارتعیین می گردد.

بازتوانی

صرف نظرازنیاز به جراحی بازتوانی نقش اساسی در بازگشت شما به کارهای روزانه دارد.نگه داشتن اندام در گچ باعث خشکی زانوو ضعف عضلات می گردد.ورزشهای مخصوص قدرت عضلات را تقویت و دامنه حرکات زانو را افزایش می دهد. زمین گذاشتن اندام از گذاشتن انگشتان روی کف پا آغاز می شودوبه تدریج کل کف پا زمین گذاشته می شود.

عوارض درازمدت

آرتروز

شکستگی های کشکک باعث صدمه به غضروف ودر دراز مدت منجر به آرتروز می شود.آرتروز شدید در یک بیمار از هر چهار یا پنج بیمار رخ می دهد. آرتروز خفیف تا متوسط(نرمی کشکک)شایع تر می باشد.

ضعف عضلات

ضعف پایدارعضله چهار سر ران در جلوی ران یک علت عوارض دراز مدت می باشد.درجاتی از حرکات زانو شامل صاف و خم کردن از دست می رود.از دست رفتن حرکات معمولاً نا توان کننده نیست.

تغییرات روش زندگی

شما باید از ورزشهای که نیازمند زانوزدن متعددیا چمباته زدن است خودداری کنید.از بالا رفتن ازپله ونردبان خودداری کنید.

اشتراک در تلگرام